Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra Šeš Geg 25, 2024 1:43 amNaujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 
Knygos apie ezoteriką 
Autorius Žinutė
Svetainės adminas
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Pen Geg 21, 2004 12:37 pm
Pranešimai: 1178
Miestas: Vilnius
Standartinė Knygos apie ezoteriką
Katalikų pasaulio leidiniai
Paveikslėlis

Cituoti:
oseph-Marie Verlinde
Kai uždanga plyšta: ezoterikos iššūkis krikščionybei

Ištrauka
ĮŽANGA

Tė­ve Ver­lin­de’­ai, ar jūs pa­si­ren­gęs ke­lio­nei?

Iške­liau­ja­me, ka­da tik no­ri­te!

Ket­ve­rius me­tus jūs bu­vo­te pa­si­nė­ręs į in­duiz­mą kaip vie­no gu­ru1 mo­ki­nys ir bra­ma­ča­ri­ja2. Tas gu­ru su­pa­žin­di­no jus su šios re­li­gi­nės tra­di­ci­jos pa­sau­lė­žiū­ra ir jo­gos3 prak­ti­ka. Ta­čiau ne­li­ko­te su juo, nes ki­tas su­si­ti­ki­mas ap­ver­tė jū­sų gy­ve­ni­mą: Vieš­pats Jė­zus ap­reiš­kė jums sa­vo ar­tu­mą ir pa­ra­gi­no rink­tis Jį. Jūs ne­dve­jo­jo­te – at­pa­ži­no­te Ja­me tik­rą­jį Mo­ky­to­ją ir, vis­ką pa­li­kęs, nu­se­kė­te pas­kui Jį.

Štai jūs ir vėl sa­vo ša­ly­je. Ta­čiau su­grį­ži­mas bu­vo ga­na aud­rin­gas: jūs su­si­dū­rė­te su ezo­te­ri­ka, pas­kui – su okul­tiz­mu ir net­gi spi­ri­tiz­mu.

Ta­čiau ne­už­bė­ki­me įvy­kiams už akių. Pra­dė­si­me nuo ezo­te­ri­kos, jei su­tin­ka­te. Kaip jau­nas at­si­ver­tė­lis, ką tik iš nau­jo su­ra­dęs sa­vo Vieš­pa­tį, ga­li su­si­do­mė­ti šia mąs­ty­mo sro­ve?

Tie­są sa­kant, ezo­te­ri­ką at­ra­dau su in­duiz­mu su­si­ju­sių sa­vo ke­lio­nių me­tu. Su­ar­tė­ji­mas bu­vo įma­no­mas dėl dau­ge­lio ezo­te­ri­nės mąs­ty­se­nos ir Ry­tų fi­lo­so­fi­jų ben­dru­mų. Tas su­si­ti­ki­mas ne­bu­vo le­mia­mas ma­no ke­liui, su­si­ju­siam su in­duiz­mu. Ta­čiau są­ly­tis su ezo­te­ri­kos min­ti­mi pa­si­da­rė itin svar­bus su­grį­žus į Eu­ro­pą.

Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis vėl už­mez­gė­te ry­šius su ezo­te­ri­ka?

Su­grį­žęs iš In­di­jos, bu­vau pa­ste­bė­tas okul­tiz­mą prak­ti­kuo­jan­čių žmo­nių, įžiū­rė­ju­sių, kad il­ga in­duiz­mo tra­di­ci­jos tech­ni­kų prak­ti­ka ma­ny­je pa­ža­di­no kai ku­rias ga­lias – gar­siuo­sius sid­dhi4. Evan­ge­li­jos mei­lės var­du jie ra­gi­no ma­ne pa­nau­do­ti va­di­na­mą­sias gam­tos do­va­nas ir pa­dė­ti sa­vo ar­ti­mo svei­ka­tai. Tuo me­tu ne­ra­dau jo­kio ar­gu­men­to prieš to­kį pa­siū­ly­mą, nes šiuo klau­si­mu ne­tu­rė­jau pa­kan­ka­mai ži­nių. Ka­dan­gi okul­tiz­mas aiš­ki­na sa­vo prak­ti­kas rem­da­ma­sis ezo­te­ri­kos mo­ky­mų per­spek­ty­va, bu­vau pri­vers­tas į jas gi­lin­tis.

Nau­jas at­si­ver­ti­mas?

Nė už ką pa­sau­ly­je ne­bū­čiau su­ti­kęs kves­tio­nuo­ti sa­vo san­ty­kio su Kris­tu­mi po to su­si­ti­ki­mo, ku­riuo Jis ma­ne ap­do­va­no­jo. Gru­pė, į ku­rią įsi­trau­kiau, va­di­no­si krikš­čio­niš­ka, ir aš jais pa­si­ti­kė­jau. Ka­dan­gi jie tei­gė ga­lį pa­nau­do­ti ezo­te­ri­kos ži­nias ge­res­niam tar­na­vi­mui Evan­ge­li­jai, pa­se­kiau jais šio­je veik­lo­je. Tik la­bai pa­ma­žu įsi­są­mo­ni­nau šių mo­ky­mų ir iš jų plau­kian­čių prak­ti­kų ne­su­de­ri­na­mu­mą su sa­vo krikš­čio­niš­kuo­ju ti­kė­ji­mu ir gy­ve­ni­mu.

Ši sky­ri­mo sto­ka at­ne­šė jums daug ne­ma­lo­nu­mų, bet juos ap­tar­si­me ki­ta­me po­kal­by­je, nes šį su­si­ti­ki­mą jūs no­ri­te skir­ti vien ezo­te­ri­kos su­pra­ti­mo gi­li­ni­mui.

Iš­ties, ma­nau, kad su­si­dū­ri­mo su ezo­te­ri­kos mąs­ty­mu as­ke­zės pa­ty­ri­mas bū­ti­nas, no­rint su­pras­ti, ko­kios pa­sau­lė­žiū­ros per­spek­ty­va pa­de­da skleis­tis okul­tiz­mui – ir net­gi spi­ri­tiz­mui, – ku­rį aiš­kin­si­mės vė­liau.

At­ro­do, pa­ren­gė­te mums sun­kiai įkan­da­mą dia­lo­gą, no­rė­jau pa­sa­ky­ti – in­te­lek­tu­a­liai reik­lų dia­lo­gą…

Ne­ke­ti­nu jū­sų nu­vil­ti – tik­rai rei­kia pa­si­steng­ti no­rint su­pras­ti ezo­te­ri­kos mąs­ty­mą! Ga­li­mas daik­tas, kad toks mo­ky­mo su­dė­tin­gu­mas yra są­mo­nin­gas – idant at­bai­dy­tų smal­suo­lius. Bet, at­si­žvelg­da­mas į šios mąs­ty­mo sro­vės svar­bą šių lai­kų kul­tū­ro­je, ma­nau, kad ver­ta at­si­liep­ti į iš­šū­kį.

Pa­tiks­lin­ki­te, koks tas iš­šū­kis…

La­bai sun­ku ke­liais pus­la­piais pri­sta­ty­ti mąs­ty­mo sro­vę, ku­ri to­kia pat se­na ir įvai­ria­ly­pė, kaip pa­ti kul­tū­ra, tiks­liau, kul­tū­ros! Mat ezo­te­ri­ka tu­ri il­gą is­to­ri­ją vi­so­se mū­sų pla­ne­tos tra­di­ci­jo­se. Ži­no­ma, šio po­kal­bio kon­teks­te ne­įma­no­ma per­žvelg­ti vi­sų sub­ti­lios mąs­ty­se­nos ke­lių ir ta­ke­lių. Tad teks da­ry­ti at­ran­ką.

Pa­si­rin­kau kal­bė­ti apie šiuo­lai­ki­nes Va­ka­rų ezo­te­ri­kos sro­ves, pri­si­dė­ju­sias prie Nau­jo­jo am­žiaus pa­grin­di­mo ir lie­kan­čias jo mąs­ty­mo mo­ky­to­jais. Tai leis ap­mąs­ty­ti ak­tu­a­lius da­ly­kus ir ne­nu­tol­ti nuo ma­no liu­di­ji­mo, nes bū­tent šias mo­kyk­las ap­lan­kiau sa­vo ke­ly­je.

Ta­čiau pri­dur­siu, jog as­me­ni­nio liu­di­ji­mo da­lis bus ne to­kia di­de­lė dėl pa­si­rink­tos te­mos te­oriš­ku­mo.

Tai iš­šū­kis jums. O ko­kia to iš­šū­kio da­lis ten­ka skai­ty­to­jui?

Už­tik­ri­nu jus, ne­si­im­si­me moks­li­nio dar­bo. Ezo­te­ri­kos pri­sta­ty­mas bus ne­iš­ven­gia­mai ben­dro po­bū­džio ir ap­si­ri­bos tri­mis te­mo­mis, ku­rioms ski­ria­mi trys at­ski­ri po­kal­biai, kad kiek­vie­nas šių su­si­ti­ki­mų ne­bū­tų per­krau­tas. Štai ty­ri­mas, ku­rio im­si­mės šio­je kny­go­je ir dvie­jo­se vė­liau pa­si­ro­dy­sian­čio­se kny­go­se:

– ko­kie yra ezo­te­ri­kos min­ties sie­kiai ir me­to­dai?

– ko­kia yra ezo­te­ri­kos die­vy­bės sam­pra­ta?

– ko­kia yra ezo­te­ri­kos žmo­gaus ir jo vie­tos pa­sau­ly­je sam­pra­ta?

Ne­tei­giu, kad va­ka­rie­tiško­ji ezo­te­ri­ka to­bu­lai vien­ti­sa vi­sais šiais klau­si­mais. Vis dėl­to jo­je ma­ty­ti ben­dros ten­den­ci­jos, ku­rias ga­lė­siu pai­liust­ruo­ti ci­tuo­da­mas au­to­rius, pa­da­riu­sius il­ga­lai­kę įta­ką šiuo­lai­ki­nėms idė­joms. Dau­ge­lis jų, ži­no­ma, jau mi­rę, ta­čiau jie įstei­gė mo­kyk­las – ar­ba pri­klau­sė mo­kyk­loms, – ku­rios vei­kia dar ir šian­dien.

Ome­ny­je tu­riu pir­miau­sia šių sri­čių do­ku­men­tus:

– te­oso­fi­jos: H. P. Bla­vat­ska­ja, A. Be­sant;

– ant­ro­po­so­fi­jos: R. Stei­ner;

– slė­pi­nių mo­kyk­los: A. Bai­ley;

– įvai­rių lais­vų­jų mū­ri­nin­kų bei ro­zen­krei­ce­rių gru­pių;

– R. Guénon ir ki­tų lais­vų­jų mū­ri­nin­kų.

Pa­grin­di­niai mū­sų pa­šne­ko­vai bus glaus­tai pri­sta­ty­ti per po­kal­bį.

Va­di­na­si, ne­pri­sta­ty­si­te vi­sų mo­kyk­lų pa­ei­liui?

No­rė­čiau iš­veng­ti to­kio po­bū­džio pri­sta­ty­mo, kad ga­lė­čiau mė­gin­ti pa­ro­dy­ti tai, kas joms vi­soms ben­dra, jų pa­grin­di­nius prin­ci­pus.

Gal­būt man bus prie­kaiš­tau­ja­ma, kad to­kio­je me­to­di­ko­je ne­pa­kan­ka­mai at­si­žvel­gia­ma į mo­kyk­lų skir­tu­mus. An­tai re­gu­lia­riai­siais va­di­na­miems lais­vie­siems mū­ri­nin­kams sim­pa­ti­zuo­jan­tys žmo­nės gal­būt bus šo­ki­ruo­ti, kad tam pa­čiam ar­gu­men­ta­vi­mui pa­si­telk­siu ci­ta­tas iš ma­so­ni­jos ir iš te­oso­fi­jos. Bet jei­gu to­kia pro­ce­dū­ra ne­leis pa­da­ry­ti prieš­ta­rin­gų iš­va­dų, bus įro­dy­ta, kad šios įvai­rios mo­kyk­los, kad ir ko­kios skir­tin­gos bū­tų, orien­tuo­ja­si į tuos pa­čius pa­ma­ti­nius ezo­te­ri­kos prin­ci­pus.

Ar šios tra­di­ci­jos in­teg­ruo­ja Kris­taus as­me­nį?

Ži­no­ma, ta­čiau taip, kad ne­be­lie­ka nie­ko ben­dra su ti­kin­čiu Evan­ge­li­jų aiš­ki­ni­mu. At­si­žvelg­da­mi į šią gau­sią, pa­sak ezo­te­ri­kos, Kris­taus moks­lo įta­ką nau­jiems šiuo­lai­ki­nio re­li­gin­gu­mo są­jū­džiams, tu­rė­si­me bū­ti ypač ati­dūs to­kiems po­žiū­riams.

Šis ty­ri­mas bus vie­na iš te­mų: įvai­rias Jė­zaus As­mens ir kos­mi­nio Kris­taus mi­si­jos in­ter­pre­ta­ci­jas ap­tar­si­me rem­da­mie­si ezo­te­ri­kos žmo­gaus ir vi­sa­tos sam­pra­tos per­spek­ty­va ir nau­jos žmo­ni­jos bei nau­jo am­žiaus at­ėji­mo te­ori­jos kon­teks­te.

Kaip su­pran­tu, tę­si­nys jau aiš­kiai nu­ma­ty­tas!

Bet tai ge­rai – mes su­tin­ka­me bū­ti ve­da­mi pa­gal tą pe­da­go­gi­ką, ku­ri jums at­ro­do ge­riau­sia. Vis dėl­to pri­si­pa­žin­siu, kad toks nuo­sek­lus pri­ėji­mas tri­mis eta­pais ma­nęs ne­ten­ki­na, nes ezo­te­ri­ka gar­sė­ja sa­vo su­dė­tin­gu­mu…

Pa­ža­du pa­si­steng­ti kiek ga­lint pa­pras­čiau iš­dės­ty­ti tas te­o­ri­jas, ku­rios, pri­pa­žin­siu, ga­na su­dė­tin­gos. Ta­čiau jau da­bar ra­gi­nu ne­nu­leis­ti ran­kų su­si­dū­rus su iš­trau­ko­mis, ku­rios at­ro­dy­tų ne­aiš­kios. Pa­pras­tai skai­tant to­liau ga­li­ma ge­riau su­pras­ti, apie ką kal­ba­ma.

Neat­si­spir­siu pa­gun­dai pa­ke­liui už­si­min­ti apie įvai­rias fi­lo­so­fi­jos sro­ves ar net­gi kul­tū­ros ir moks­lų is­to­ri­jos eta­pus. Jei­gu toks žar­go­nas va­ro iš pro­to, sma­giai per­šo­ki­te šiuos eks­kur­sus, nes aš sie­kiu tik nu­ro­dy­ti ke­le­tą kryp­čių mąs­ty­mui, ti­kė­da­ma­sis, kad tai pa­ska­tins ką nors la­biau pa­gi­lin­ti ty­ri­mą.

Sa­ko­te, kad liu­di­ji­mo bus la­bai ne­daug. Ta­čiau vi­liuo­si, kad ne­pai­sy­da­mas to, dis­ku­si­jo­je lai­ky­si­tės api­brėž­tos po­zi­ci­jos!

Aki­vaiz­du, kad imuo­si šios te­mos ne neut­ra­liai. Ma­no po­žiū­ris bū­ti­nai pri­klau­so nuo tam tik­ro kon­teks­to –as­me­ni­nio ke­lio ir at­si­ver­ti­mo į krikš­čio­niš­ką ka­ta­li­kiš­ką ti­kė­ji­mą. Ma­no is­to­ri­ja su­for­ma­vo ma­ne ir ne­iš­ven­gia­mai orien­tuo­ja ma­no ma­ty­mą.

Te­gu bus aišku, kad to­les­nia­me po­kal­by­je ne­ke­ti­nu nie­kaip ver­tin­ti as­me­nų, net­gi tų, su ku­rių nuo­mo­nė­mis ne­su­tin­ku, kaip ne­sun­ku bus pa­ste­bė­ti. Ir ka­dan­gi de­ba­tų dėl idė­jų to­nas yra ar­gu­men­ta­ci­jos da­lis, iš anks­to at­si­pra­šau tų, ku­riuos dėl ma­no ne­ran­gu­mo, tiks­lu­mo ar tie­siog man­da­gu­mo sto­kos ma­no kal­bos ga­li įskau­din­ti.

_________________
Kaip danguje, taip ir žemėje


Ket Sau 03, 2008 2:58 am
Aprašymas WWW
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007